POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA
SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
www.leginity.com


1. Právo na odstúpenie od zmluvy
• Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
• Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
• Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na
adresu LEGINITY, s.r.o., Diaková 54, 038 02 Diaková aleboe-mailom na
info@leginity.com). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
• Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva
na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
• Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší
bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe,
ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších
poplatkov.
• Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na
našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo
nastane skôr.

3. Vrátenie tovaru
• Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu LEGINITY, s.r.o, Diaková 54,
038 02 Diaková najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
• Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
• Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s
ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Slovak
Slovak